Podział funduszy ze względu na stopień ryzyka

Invest Secure - Family Office > Blog > Podział funduszy ze względu na stopień ryzyka
fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne dzielą się m.in. ze względu na stopień ryzyka inwestycyjnego. Dlatego przed ulokowaniem kapitału, warto zapoznać się z instrumentami finansowymi, w które inwestuje dany fundusz. Trzeba pamiętać również o dywersyfikacji ryzyka, aby zbudować stabilny portfel inwestycyjny.

Fundusze o małym ryzyku inwestycyjnym

Ten rodzaj funduszy uznawany jest za bezpieczny, ponieważ nie jest obarczony wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Inwestorzy muszą jednak liczyć się z niskimi zyskami. Jednak budując portfel inwestycyjny, w którym znajdą się fundusze, warto zastanowić się również nad taką inwestycją, aby dywersyfikować ryzyko. Ten rodzaj funduszy dzieli się następująco:

Fundusze rynku pieniężnego – inwestycje ograniczają się do instrumentów dłużnych o najkrótszym terminie zapadalności, poniżej 1 roku do dnia wykupu. Na polskim rynku istnieje ich niewiele. Mogą wygenerować o wiele niższy zysk niż fundusze gotówkowe.

Fundusze gotówkowe – nazywane pieniężnymi, inwestują w instrumenty finansowe, do których należą: bony skarbowe i pieniężne, krótkoterminowe weksle komercyjne, lokaty bankowe oraz papiery wartościowe. Mogą wygenerować nieco wyższe stopy zwrotu niż fundusze rynku pieniężnego.

Fundusze hybrydowe (mieszane)

Inwestują w instrumenty finansowe objęte wyższym ryzykiem, m.in. w akcje. Cechują się wysokim ryzykiem, ale mogą wygenerować znacznie większy zysk dla inwestora w porównaniu z funduszami bezpiecznymi. Dzielą się na 4 grupy:

Fundusze zrównoważone – od 40% do 70% środków inwestują w akcje. Natomiast pozostała część środków inwestowana jest w papiery dłużne, np. obligacje. Akcje są instrumentem objętym wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego im więcej akcji posiada dany fundusz, tym większe zyski może wygenerować.

Fundusze stabilnego wzrostu – do 40% środków lokują w akcje, natomiast 60% stanowią papiery dłużne. Charakteryzują się niższym poziomem ryzyka niż zrównoważone, ale potencjalny zysk również jest niższy.

Fundusze aktywnej alokacji – portfel inwestycyjny może składać się z akcji i papierów dłużnych. Proporcje między akcjami a papierami dłużnymi w portfelu inwestycyjnym mogą się zmieniać. Najczęściej generują wyższą stopę zwrotu niż fundusze zrównoważone.

Fundusze o dużym ryzyku inwestycyjnym (agresywne)

Głównymi instrumentami, w które inwestują są: akcje, prawa do akcji, prawa poboru oraz kwity depozytowe. Charakteryzują się wysokim ryzykiem, ale mogą wygenerować najwyższe zyski. W okresie hossy wartość jednostek uczestnictwa szybko wzrasta. Z kolei w okresie bessy wartość jednostek szybko spada. Dlatego w ten rodzaj funduszy warto inwestować długoterminowo.

Na rynku istnieją różne rodzaje funduszy inwestycyjnych. Przed wykupieniem jednostek uczestnictwa, warto sprawdzić dokumentację, w której zawarta jest m.in. strategia inwestycyjna. Natomiast budując portfel inwestycyjny, warto dywersyfikować ryzyko i umieszczać w nim aktywa o różnym stopniu ryzyka

Napisz komentarz