Invest Secure - Family Office > Blog > Na czym polega analiza fundamentalna?
wykresy giełdowe

Analiza fundamentalna opiera się na kondycji gospodarki oraz danej spółki, która emituje akcje. Powszechnie przyjęła się zasada, że im wyższa cena danych akcji, tym lepsza kondycja finansowa spółki. Jednak przeprowadzenie takiej analizy nie ma na celu oceny prawdopodobieństwa zysku w krótkim okresie, lecz w dłuższym horyzoncie czasowym. Dzięki takiej analizie można wyszukać spółki, których akcje posiadają duży potencjał wzrostowy. Na czym polega analiza fundamentalna w praktyce?

Etapy analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna składa się z kilku etapów, do których zaliczana jest:

Analiza makroekonomiczna

Pozwala ocenić opłacalność inwestowania na danym rynku akcji. W jej skład wchodzą:

 • sytuacja ekonomiczna oraz społeczno – polityczna w kraju, w którym prosperuje dana spółka
 • koniunktura gospodarcza
 • wysokość dochodu narodowego
 • stan budżetu państwa
 • bilans handlowy i płatniczy kraju
 • poziom inflacji
 • poziom bezrobocia i zatrudnienia

Analiza sektorowa

Umożliwia ocenę opłacalności inwestowania w danym sektorze oraz ryzyka takiej inwestycji. Pod uwagę brane są zmiany trendu rozwoju danej branży, rynek, produkt globalny oraz dochód narodowy, który generuje branża w porównaniu z innymi.

Analiza sytuacyjna

W pewnym stopniu to kontynuacja analizy sektorowej. Opiera się na ocenie danej spółki na tle branży, w której prosperuje. Analizie podlega pozycja spółki na rynku oraz plany jej rozwoju w aspekcie pozafinansowym. W tym zakresie przeprowadza się też analizę SWOT (Strengths – siła, Weaknesses – słabość, Opportunities – szanse i Threats – zagrożenia). Zawiera ona silne i słabe strony spółki, możliwości rozwoju i ryzyko przedsięwzięć. Analiza sytuacyjna pozwala uzyskać kluczowe informacje:

 • czym zajmuje się dana spółka?
 • na czym i w jaki sposób generuje dochody?
 • jaka jest jej polityka i cele rynkowe?
 • na czym opierają swoje decyzje zarządzający spółką, realizując określoną politykę?

Analiza finansowa

Umożliwia ocenę kondycji finansowej spółki oraz zdolność do generowania zysków w przyszłości. Obejmuje 3 podstawowe sprawozdania finansowe:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (Cash flow)

Ważna jest również analiza wskaźnikowa, która pozwala obliczyć i ocenić odpowiednie wskaźniki finansowe oraz porównać ich stan na początku i na końcu okresu sprawozdawczego. Do najczęściej stosowanych należą: wskaźniki płynności, aktywności, zadłużenia, rentowności oraz wartości rynkowej.

Wycena akcji

Polega na obliczeniu wartości wewnętrznej akcji, czyli fair value i porównaniu jej z ceną rynkową. Jeśli wartość wewnętrzna jest wyższa niż cena rynkowa, to akcja jest niedowartościowana – najczęściej jest to dobry moment do kupna. Natomiast gdy wartość wewnętrzna jest niższa niż cena rynkowa, to akcja jest przewartościowana. W takim przypadku warto rozważyć opcję sprzedaży.

Analiza fundamentalna zawsze powinna być przeprowadzona przed zakupem danych akcji. Umożliwia ocenę potencjału rozwojowego danej spółki i tym samym określenie szansy na zyski.

Napisz komentarz