Invest Secure - Family Office > Blog > Czynniki wpływające na cenę akcji
monety, długopis wykres akcji

Cena akcji danej spółki zależy od wielu czynników, z którymi należy się zapoznać, aby dokonać zakupu lub sprzedaży w odpowiednim momencie. Cena akcji nie zawsze jest tożsama z jej wartością wewnętrzną. Co zatem na nią wpływa?

Czynniki fundamentalne danej spółki

Należą do nich wyniki, które odnotowuje spółka oraz jej rozwój zgodnie z planem. Inwestor dokonując zakupu akcji, uczestniczy w jej sukcesach i porażkach. W okresie, gdy spółka osiąga wysokie wyniki, pojawią się więcej chętnych na zakup akcji, co dodatkowo wpływa na ich cenę. Natomiast w przypadku słabych wyników, nowi inwestorzy nie są skłonni do zakupu, a niektórzy próbują sprzedać posiadane akcje. Najczęściej im wyższa podaż i niższy popyt, tym cena na akcji na giełdzie staje się niższa. Ocena kondycji finansowej spółki i jej wyników odbywa się na m.in. na podstawie bilansu oraz rachunków zysków i strat. Jednak najważniejszym czynnikiem wpływającym na cenę akcji są zyski, które generuje spółka oraz prawdopodobieństwo ich osiągania w przyszłości.

Dywidendy, które wypłaca spółka

Spółka może inwestować zyski w dalszy rozwój lub dzielić się nimi z akcjonariuszami w postaci dywidendy. Wysokość dywidendy zależy od ilości posiadanych akcji. Na przykład, jeśli na rynku wyemitowanych jest 1.000.000 akcji spółki, a do wypłaty przeznaczone jest 3.000.000 złotych, to dywidenda wynosi 3 złotych na 1 akcję. Taki podział zysków pozwala uzyskać inwestorowi stały dochód z posiadanych akcji. Wzrost zysków spółki wpływa na wyższą cenę akcji, w wyniku większej części zysku przeznaczonej do wypłaty dywidend. Najczęściej ceny akcji spółek, które przeznaczają wyższe kwoty na dywidendę – wzrastają, a obniżających wielkość dywidendy – spadają. Przed zakupem akcji warto sprawdzić politykę dywidendową danej spółki. W większości przypadków, stopa zwrotu jest tym wyższa, im wyższą dywidendę oferuje dana spółka, co zachęca inwestorów do kupna i zwiększa ceny akcji.

Dane makroekonomiczne

To informacje podawane przez rząd i instytucje państwowe o czynnikach, które wpływają na stan gospodarki. Do takich danych zaliczamy m.in. wielkości produktu krajowego brutto (PKB) lub wysokość stóp procentowych. Dla inwestorów ważne są informacje dotyczące m.in. daty spotkań Rady Polityki Pieniężnej, podczas których zapadają decyzje o wysokości stóp procentowych oraz terminy ogłoszenia wyników budżetowych gospodarki. Dlatego analitycy giełdowi, ekonomiści oraz niektórzy uczestnicy rynku, nieustannie opracowują analizy nadchodzących wydarzeń oraz informacji makroekonomicznych, aby przewidzieć jak zachowa się rynek. Jeśli nie wszyscy specjaliści są zgodni w stosunku do danego wskaźnika, wówczas wyciągana jest tzw. średnia prognoz.

Inwestorzy znając średnią prognoz, mogą wykorzystać ruch cen, który może wystąpić po publikacji danych makro. Dzięki temu po przeprowadzeniu własnych analiz, mogą zająć pozycję na giełdzie odpowiednio wcześnie, zanim dane marko zostaną ogłoszone. Jeśli w chwili ogłoszenia danych makroekonomicznych, wskaźniki są zgodne z oczekiwaniami inwestorów, to ceny akcji nie ulegają zmianie. Dzieje się tak dlatego, że większość już dokonała zakupu, a kupujących nie przybywa. Natomiast w przypadku, gdy wartość wskaźników będzie odbiegać od średniej prognoz, nastąpią znaczne ruchy cen akcji – w górę lub w dół.

Ocena sektora danej spółki

Poza wewnętrzną sytuacją danej spółki, na cenę akcji wpływa również kondycja sektora, w którym działa. W większości przypadków, jeśli gospodarka danego kraju się rozwija, to ceny większości spółek krajowych rosną. Natomiast w okresie bessy, ceny akcji mogą spadać, pomimo dobrej kondycji finansowej spółki. Taka sama zasada dotyczy gospodarki światowej. Podobnie jest z pojedynczymi sektorami, których wartość może być wyższa lub niższa w danych okresach.

Akcje danej spółki

W przypadku, gdy znaczący akcjonariusz zwiększa lub redukuje posiadany pakiet akcji w stosunku do ogółem wyemitowanych akcji przez spółkę, zmienia się nastawienie inwestorów. Sprzedaż znacznej ilości akcji jest sygnałem, że sytuacja w spółce pogarsza się. To z kolei skłania innych akcjonariuszy do wyprzedaży posiadanych akcji, przez co cena drastycznie spada. I odwrotnie ceny kształtują się w sytuacji znacznego powiększenia posiadanego pakietu akcji przez danego inwestora. Ponadto na wzrost cen wpływa też skup akcji własnych (tzw. buy back) w celu ich umorzenia lub emisji obligacji zamiennych na akcje.

Ceny akcji danej spółki zależą od wielu czynników rynkowych. Dzięki ich znajomości można ocenić ryzyko oraz szansę wzrostu danych akcji w przyszłości i tym samym dokonać odpowiedniej inwestycji. W przypadku niejasności związanych z daną spółką, warto poszukać innej.

Napisz komentarz