Na czym polega analiza fundamentalna spółki?

Invest Secure - Family Office > Blog > Na czym polega analiza fundamentalna spółki?
analiza fundamentalna spółki

Analiza fundamentalna to szereg czynności, na podstawie których można zwiększyć prawdopodobieństwo zachowań ceny akcji danej spółki. Uwzględnia czynniki i danych ekonomiczne, polityczne i środowiskowe, które wpływają na kondycję ekonomiczną danej spółki. Jak przeprowadzana jest analiza w praktyce?

Analiza makroekonomiczna

To jeden z etapów analizy fundamentalnej, który jest niezbędny. Na prosperowanie spółki wpływają czynniki społeczne, polityczne oraz gospodarcze. Ocena makroekonomiczna uwzględnia takie wskaźniki, jak:

 • deficyt budżetowy danego państwa,
 • polityka państwa,
 • polityka podatkowa,
 • saldo bilansu płatniczego,
 • zmiany produktu krajowego brutto,
 • inflację,
 • politykę banku centralnego.

Szczegółowo przeprowadzona analiza makroekonomiczna, pozwala ocenić szansę na zysk z inwestycji w daną spółkę.

Analiza sektorowa

Polega na przeprowadzeniu analizy kondycji ekonomicznej gałęzi przemysłu, w którym prosperuje spółka. Pozwala ocenić ryzyko oraz poziom opłacalności inwestycji w danym sektorze. Badanie obejmuje też ocenę pozycji danej gałęzi przemysłu w stosunku do sytuacji makroekonomicznej oraz cyklu gospodarczego państwa. Uzyskane dane pozwalają określić tempo rozwoju danego sektora, które uwzględnia m.in. ochronę rynku przed zagraniczną konkurencją. W kolejnych etapach analiza fundamentalna obejmuje ocenę spółki.

Analiza sytuacyjna spółki

Analiza sytuacyjna spółki obejmuje jej ocenę względem rozwoju sektora, w którym prosperuje. W skład działań, które obejmuje, należą m.in.:

 • jakość zarządzania,
 • działania marketingowe,
 • proces produkcji (w przypadku firm produkcyjnych)
 • ocenę kadry pracowniczej,
 • strategię rozwoju spółki w kolejnych latach,
 • atuty i słabe strony spółki,
 • możliwości rozwoju i zagrożenia związane z profilem działalności spółki.

Analiza finansowa

To kolejny etap analizy fundamentalnej. Polega na ocenie kondycji finansowej spółki, obejmującej majątek oraz wyniki finansowe w danym okresie działalności. Dane te pozwalają określić rzeczywistą wartość spółki. Analiza finansowa umożliwia ocenę zdolności spółki do generowania zysków w przyszłości, m.in. za pomocą wskaźników finansowych. Obejmuje 3 podstawowe sprawozdania finansowe:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Analiza fundamentalna obejmuje szereg szczegółowych czynności, które pozwalają określić atrakcyjność inwestycji w daną spółkę. Proces ten jest czasochłonny oraz wymaga eksperckiej wiedzy na temat danego sektora.

Napisz komentarz