IKZE – czym jest oraz jakie wady i zalety posiada?

Invest Secure - Family Office > Blog > IKZE – czym jest oraz jakie wady i zalety posiada?
starszy mężczyzna liczący pieniądze

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które stanowi III filar emerytalny. Umożliwia oszczędzanie środków na dodatkową emeryturę, czyli poza tą, którą wypłaca ZUS. Kto może skorzystać z tej formy oszczędzania i na czym polega?

Czym jest IKZE?

IKZE to typ rachunku, który służy do odkładania dodatkowych pieniędzy na emeryturę w określonej formie, np. na rachunku maklerskim lub innym. Konto otwierane jest na podstawie umowy z:

  • funduszem inwestycyjnym
  • podmiotem prowadzące działalność maklerską
  • zakładem ubezpieczeń
  • instytucja bankową
  • funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne

Każda osoba może posiadać wyłącznie jeden rachunek IKZE, dlatego nie ma możliwości odkładania kapitału przez małżonków.  Zgodnie z  art. 13a ustawy o IKE oraz IKZE, rocznie na IKZE można wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit w kolejnym roku nie może jednak być niższy niż w obecnym. Natomiast wysokość wpłat na IKZE przez osoby niepełnoletnie nie może przekroczyć uzyskiwanego dochodu na podstawie umowy o pracę.

Możliwe jest przetransferowanie zgromadzonych środków z jednego IKZE na konto w innej instytucji prowadzącej IKZE. Nie można jednak wykonać transferu na rachunek IKE. Ponadto nie możliwości wcześniejszego wycofania części zgromadzonego kapitału, lecz wyłącznie całości. Natomiast od zysku, trzeba opłacić podatek dochodowy.  Posiadając IKZE i dokonując wpłat, można je odliczyć od podstawy podatku dochodowego w danym roku kalendarzowym.

Wypłata zgromadzonych środków z IKZE

Wypłata zgromadzonego kapitału może nastąpić w 2 przypadkach:

  • po ukończeniu 65 lat,  pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych
  • na wniosek osoby uprawnionej w przypadku śmierci posiadacza konta

Środki mogą być wypłacone w całości lub w ratach – w zależności od wskazania osoby uprawnionej. W systemie ratalnym, kapitał jest wypłacany nie krócej niż przez 10 lat, natomiast w przypadku krótkiego okresu oszczędzania – nie krócej niż 5 lat. Wypłata następuje w okresie równym okresowi dokonywania wpłat na IKZE. Przy wypłacaniu obowiązuje podatek zryczałtowany w wysokości 10%. Właściciel konta może we wniosku wskazać osobę uprawnioną do zarządzania środkami na wypadek śmierci. Wypłata środków z IKZE osoby zmarłej na konto uprawnionego jest objęta opodatkowaniem zryczałtowanym 10%.

Największą zaletą posiadania IKZE jest obniżenie podatku dochodowego. Natomiast do wad można zaliczyć możliwość wcześniejszego wypłacenia jedynie całości zgromadzonego kapitału, który podlega opodatkowaniu dochodowemu. Natomiast dziedziczenie konta jest również objęte 10% podatkiem. Jednak zapłata 10% podatku przy wypłacaniu zgromadzonego kapitału na emeryturze jest znacznie korzystniejsza niż płacenie 19% podatku w okresie, gdy jest się czynnym zawodowo.

Napisz komentarz